Polymer Gravures

The Creative Spirit
Academia
Blue Performance
Nostalgia Garden
Saint Armond
The Geometer
The Stranger
1 of 2
The Creative Spirit

The Creative Spirit

12"H x 9"W

Academia

Academia

polymer-gravure

10"H x 7"W

Blue Performance

Blue Performance

3-plate polymer gravure

16"H x 10"W

Nostalgia Garden

Nostalgia Garden

Polymer-Gravure

16.75"H x 23.5"W

Saint Armond

Saint Armond

polymer-gravure with airbrushed color

16"H x 11"W

The Geometer

The Geometer

3-plate polymer-gravure

9"H x 12"W

The Stranger

The Stranger

3-plate polymer-gravure

23"H x 17"W